Kdo jsme ?

Družstevníci , kteří se cítí být poškozeni.

Naše skupina zahrnuje současné i bývalé členy Československého úvěrního družstva (dříve Akcenty, spořitelního a úvěrního družstva).

Máme zájem postupovat společně při ochraně svých vkladů do družstva. Chceme získat naše vklady v maximální možné míře zpět.

Koordinátorem skupiny je Kamila Kodrová.

Níže uvedené informace byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů, a to zejména:

  • dokument zveřejněný na webu družstva 18.2.2021 – Otázky a odpovědi.pdf
  • rozhodnutí ČNB z roku 2017 – Rozhodnutí ČNB.pdf
  • informace z Výročních zpráv družstva
  • informace z Obchodního rejstříku, ze Sbírky listin ČSÚD

Současný stav – likvidace družstva.

Dne 25.3.2021 vstoupilo družstvo ČSÚD na základě rozhodnutí shromáždění delegátů do dobrovolné likvidace. Likvidátorem byl na návrh ČNB ustanoven insolvenční správce Ing. Lukáš Vlašaný (www.oddluzenitabor.cz).

Kontrola likvidátora

V průběhu likvidace budeme kontrolovat práci likvidátora tak, aby likvidace proběhla pokud možno účelně a efektivně.

Dále chceme sledovat odměňování likvidátora, protože odměna likvidátorovi je vyplácena z majetkové podstaty družstva.

V rámci likvidace bude likvidátor prodávat dvě velké položky v majetku družstva:

  • budovu na adrese Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové, ve které má ČSÚD sídlo;
  • 9 velkých úvěrů vedených na Slovensku.

Hospodaření a fungování družstva.

Družstevní záložna Československé úvěrní družstvo (do roku 2016 Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo) dlouhodobě špatně hospodařila. V letech 2010 až 2019 byla každý rok ve ztrátě, kromě roku 2013. Ke konci roku 2019 vykázala kumulovanou ztrátu 384 milionů Kč.

Při ukončení členství v družstvu se na ztrátách družstva družstevník ukončující členství podílí. K 31.1.2021 odpovídal vypořádací podíl z členského vkladu 20 000 Kč jen cca 1000 Kč (tj. jen cca 5% vkladu).

Rozhodnutí ČNB s pokutou 2 miliony Kč

ČNB kontrolovala činnost družstva opakovaně. Jedna z kontrol proběhla v roce 2012, kdy byla družstvu uložena nápravná opatření týkající se zejména řízení úvěrových rizik. Další velká kontrola proběhla v roce 2016, při které ČNB konstatovala, že nápravná opatření z roku 2012 nebyla implementována a že nevyhovující řízení úvěrových rizik přetrvává.

Pochybení zjištěná kontrolou v roce 2016 ČNB klasifikovala jako pochybení čtvrtého nejvyššího stupně závažnosti (z pěti možných). Za tato pochybení udělila ČNB družstvu pokutu 2 miliony Kč. Tato pokuta musela být uhrazena z majetku družstva, čímž družstvu jednoznačně vznikla škoda.

Absence členských schůzí

Nejvyšším rozhodovacím orgánem družstva je členská schůze. Široké členské schůze, kde by se mohli sejít všichni družstevníci, se v družstvu prakticky nekonaly. Členské schůze byly nahrazeny schůzemi delegátů. Jako delegáti figurovali v období od roku 2010 až do září 2020 nejdříve fyzické osoby napojené na pana Milana Lacinu, později právnické osoby zastupované panem Milanem Lacinou nebo jeho rodinnými příslušníky a blízkými spolupracovníky.

Díky tomuto uspořádání si pan Lacina mohl prostřednictvím schůze delegátů nechat schválit prakticky cokoliv. Některé schůze delegátů připomínaly spíše setkání rodiny a blízkých přátel pana Laciny, než oficiální členskou schůzi (např. schůze delegátů 29.12.2017 v Černé v Pošumaví, tj. v období Vánočních svátků na adrese trvalého bydliště pana Laciny; nebo schůze delegátů dne 29.6.2018 v hotelu Nana Beach na Krétě).

Pan Milan Lacina je osobou, která byla majoritním družstevníkem ČSÚD. Zároveň byl ovládající osobou v celém finančním holdingu Akcenta, kam ČSÚD patřilo.

Termínované vklady

Družstvo v minulosti poskytovalo termínované vklady s vysokým úročením. V roce 2018 a 2019 byly většině členů tyto termínované vklady s výhodným úročením vypovězeny a ukončeny ze strany družstva. Některé termínované vklady však ukončeny nebyly, a družstvo dle informací k 31.1.2021 stále vede termínované vklady v celkové hodnotě cca 49 milionů Kč.

Nezodpovězenou otázkou zůstává, jestli jde také o termínované vklady s vysokým úročením a jaké osoby z nich případně profitují.

Neprovedená vypořádání z roku 2019

Družstevníkům, kteří ukončili členství v roce 2019, nebyl dosud vyplacen vypořádací podíl. Po celou dobu trvání tohoto stavu družstvo toto zdůvodňovalo tím, že zdržení je na straně auditora, který neukončil audit účetních uzávěrek za rok 2019. Je na úvaze každého, zda toto může být reálné a věrohodné vysvětlení.

V současnosti je potřeba nárok na nevyplacené vypořádací podíly uplatnit u likvidátora.

Jak se mohou družstevníci bránit ?

Trestní oznámení

Ve světle všech fakt týkajících se špatného řízení úvěrových rizik a ovládnutí družstva panem Milanem Lacinou se lze důvodně domnívat, že družstvo mohlo poskytovat pochybné úvěry (např. úvěry pro nebonitní osoby neschopné splácet, úvěry za nestandardně výhodných podmínek, úvěry osobám navázaným na pana Milana Lacinu apod.).

Tato fakta by měla prošetřit Policie ČR, proto připravujeme trestní oznámení.

Např. v roce 2015 mělo družstvo dle zpráv z tisku cca 35% špatných úvěrů, které klienti nespláceli tak, jak by měli.

Kdo je za situaci odpovědný ?

Ve světle všech faktů se lze důvodně domnívat, že osobou která byla dirigentem v pozadí dění v ČSÚD byl pan Milan Lacina. Pan Milan Lacina byl zároveň člověkem, který stál za celým finančním holdingem Akcenta, kam ČSÚD patřilo.

Odpovědnost dle zákona

Dle zákona jsou za závažná pochybení (úmyslná a nedbalostní) odpovědní členové představenstva, a to jak v rovině trestní odpovědnosti, tak v rovině odpovědnosti za škodu. Členové představenstva ručí celým svým majetkem.